Alg. voorwaarden

A. Algemeen deel

 • 1. Bereik

1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en diensten tussen SPRL CREO – LINE en klanten en leveranciers in de huidige versie.

2. De overeenkomst met SPRL CREO – LINE. komt uitdrukkelijk alleen tot stand in overeenstemming met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Tegenstrijdige voorwaarden van de klanten worden hierbij uitdrukkelijk tegengesproken, tenzij de tegenstrijdige voorwaarden uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 • 2. Totstandkoming van het contract

1. Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud en niet-bindend. Dit geldt ook indien SPRL CREO – LINE de klant catalogi, andere productbeschrijvingen of documenten heeft verstrekt – ook in elektronische vorm.

2. De bestelling van de goederen of de inbedrijfstelling van een crematie door de klant (bijvoorbeeld via internet of ter plaatse) wordt beschouwd als een bindend contractaanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, is S SPRL CREO – LINE gerechtigd dit contractaanbod binnen twee weken na ontvangst door SPRL CREO – LINE te accepteren.

3. De aanvaarding kan ofwel schriftelijk worden verklaard (bijv. door orderbevestiging per e-mail) of door levering van de goederen aan de koper.

 • 3. Prijzen

1. De door SPRL CREO – LINE opgegeven prijzen zijn in euro en inclusief wettelijke btw en inclusief verpakkings- en verzendkosten. De prijzen van de huidige prijslijst zijn van toepassing, tenzij individuele prijzen zijn overeengekomen.

2. SPRL CREO – LINE behoudt zich het recht voor om klanten alleen tegen vooruitbetaling te betalen.

 • 4. Betalingsvoorwaarden

1. Bij wanbetaling is SPRL CREO – LINE gerechtigd een rente in rekening te brengen van vijf procentpunten (of negen procentpunten voor ondernemers in overeenstemming met het Belgische Burgerlijk Wetboek) boven de geldende basisrente. Het staat SPRL CREO – LINE vrij om een ​​hogere rente aan te tonen.

2. Bovendien is SPRL CREO – LINE in geval van betalingsmoeilijkheden van de kant van de klant gerechtigd om uitstaande leveringen alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling en, na het stellen van een redelijke respijttermijn, het contract te ontbinden of schadevergoeding eisen voor niet-nakoming. SPRL CREO – LINE kan ook de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken verbieden en op kosten van de klant teruggave of indirecte eigendom vorderen en een machtiging tot automatische incasso intrekken.

 • 5. Aansprakelijkheid

1. Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, inclusief de volgende bepalingen, is SPRL CREO – LINE aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

2. SPRL CREO – LINE is aansprakelijk voor schade – om welke rechtsgrond dan ook – in het kader van schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove schuld. Bij eenvoudige nalatigheid is Horsia slechts aansprakelijk, met een mildere aansprakelijkheidsnorm volgens wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld voor zorgvuldigheid in eigen zaken):

 1. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
 2. voor schade die voortvloeit uit een niet onbelangrijke schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) in dat geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

3. De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit lid 2 gelden ook in geval van plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wiens schuld SPRL CREO – LINE volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk is. Ze zijn niet van toepassing als SPRL CREO – LINE op frauduleuze wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie heeft aangenomen voor de kwaliteit van de goederen en voor claims van klanten op grond van de Wet op de productaansprakelijkheid.

 • 6. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

1. Voor deze algemene voorwaarden en de contractuele relatie tussen SPRL CREO – LINE en de klant is het recht van België van toepassing met uitsluiting van uniform internationaal recht, in het bijzonder het VN-kooprecht.

2. Indien de klant een handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, de exclusieve – ook internationale bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is onze vestigingsplaats in Chemin Corbisier 2, 7060 Soignies, België. Hetzelfde geldt als de klant een ondernemer is. In alle gevallen hebben wij echter ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen op de plaats van nakoming van de leveringsverplichting in overeenstemming met deze voorwaarden of een prioritaire individuele overeenkomst of bij de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot exclusieve verantwoordelijkheden, blijven onaangetast.

B. Crematievoorwaarden

 • 1. Orderverwerking

1. De betreffende bestelling wordt verwerkt en afgerekend met de eigenaar van het dier. Dit geldt ook als het dier rechtstreeks wordt opgehaald bij de betreffende dierenarts.

2. Indien de opdracht door een andere dierenbegrafenisondernemer wordt gedaan, wordt de dienst aan hem verleend. De orderverwerking inclusief facturatie vindt direct plaats bij de desbetreffende dierenbegrafenisondernemer.

 • 2. Dienstverlening en beloning

1. De omvang van de te verlenen dienst wordt gespecificeerd in de individuele overeenkomst, met name door middel van het bestelformulier voor ophalen en cremeren. Met de aanvang van de dienstverlening door Horsia wordt de omvang van de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten geacht te zijn overeengekomen. Voor een uitbreiding van de door de klant gevraagde dienstverlening is een overeenkomstig gewijzigde nieuwe individuele overeenkomst of orderbevestiging vereist.

2.  Tenzij in de individuele overeenkomst anders is overeengekomen en uit de volgende voorschriften niets anders voortvloeit, zijn de prijzen gebaseerd op de SPRL CREO – LINE-prijslijst in de op dat moment geldende versie.

3. Als er zich moeilijke omstandigheden voordoen wanneer SPRL CREO – LINE het dier ophaalt, bijvoorbeeld bij het redden van het dier op onbegaanbaar terrein, worden de daaruit voortvloeiende hogere kosten niet gedekt door de forfaitaire tarieven volgens de prijslijst. Hiertoe moet een contractuele afspraak worden gemaakt tussen de verkoper en de koper voordat de terugvordering wordt uitgevoerd.

4. Afhankelijk van de wensen van de klant is momenteel collectieve of individuele crematie mogelijk (voor huisdieren: op afspraak = premie crematie).

Nadat het crematieproces is gestart, is het niet meer mogelijk om te wisselen tussen collectieve of individuele crematie.

C. Verkoopvoorwaarden

 • 1. Bezorg- en uitvoeringstijd

1. De leveringstermijn van de goederen (bijvoorbeeld urn en sieraden) begint op de dag dat de bestelling door SPRL CREO – LINE  wordt bevestigd.

2. In geval van vertraging door SPRL CREO – LINE is de klant verplicht de verkoper een redelijke respijtperiode te stellen. Na het verstrijken van deze respijtperiode kan hij het contract ontbinden, als de goederen op dat moment nog niet bij hem als verzendklaar zijn gemeld.

3. Overmachtsituaties geven SPRL CREO – LINE het recht de levering voor de duur van de belemmering en een redelijke opstarttijd uit te stellen of de overeenkomst wegens het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Stakingen, uitsluitingen en andere omstandigheden die de levering voor SPRL CREO – LINE aanmerkelijk moeilijker of anderszins onmogelijk maken, ongeacht of deze zich voordoen bij SPRL CREO – LINE of een onderleverancier, worden gelijkgesteld met overmacht.

4. De klant kan van SPRL CREO – LINE een verklaring verlangen of SPRL CREO – LINE zich terugtrekt uit de overeenkomst of binnen een redelijke termijn levert. Indien SPRL CREO – LINE geen uitleg geeft, kan de klant zich terugtrekken.

 • 2. Claims voor gebreken door de klant

1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de klant in geval van materiaal- en eigendomsgebreken (inclusief foutieve en korte leveringen evenals gebrekkige montage-instructies), tenzij hieronder anders aangegeven.

2. De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is primair de gemaakte afspraak over de kwaliteit van de goederen. Alle productbeschrijvingen die het onderwerp zijn van het individuele contract of die door ons openbaar zijn gemaakt (met name in catalogi of op onze website) gelden als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen.

3. Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, moet de wettelijke regeling worden gebruikt om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een gebrek (België Richtlijnen). SPRL CREO – LINE aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame uitingen).

4. SPRL CREO – LINE is gerechtigd de verschuldigde prestatie afhankelijk te stellen van betaling door de klant van de verschuldigde prijs. De klant heeft echter het recht om een ​​deel van de koopprijs in te houden dat redelijk is in relatie tot het gebrek.

5. De klant moet SPRL CREO – LINE de tijd en gelegenheid geven die nodig is voor de navolgende prestatie, in het bijzonder om de afgekeurde goederen ter controle af te geven. In geval van vervangende levering dient de klant de gebrekkige zaak conform de wettelijke bepalingen aan SPRL CREO – LINE te retourneren.

6. De kosten die nodig zijn voor inspectie en de daaropvolgende uitvoering, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn voor rekening van SPRL CREO – LINE als er daadwerkelijk een defect is. Anders kan SPRL CREO – LINE  eisen dat de klant de kosten vergoedt die voortvloeien uit het onterechte verzoek om het gebrek te verhelpen (met name test- en transportkosten), tenzij het gebrek aan gebrek voor de koper niet herkenbaar was.

7. Als de aanvullende prestatie is mislukt of een door de klant te stellen redelijke termijn voor de aanvullende prestatie is verstreken zonder succes of in overeenstemming met de wettelijke bepalingen

overbodig is, kan de klant zich terugtrekken uit het koopcontract of de koopprijs verlagen. Bij een klein gebrek is er echter geen herroepingsrecht.

 • 3. Transport van de goederen

1. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de overeengekomen plaats van uitvoering het hoofdkantoor van SPRL CREO – LINE (Chemin Corbisier 2, 7060 Soignies, België). Bij overhandiging van de goederen aan de expediteur of vervoerder gaat het risico van verlies van de goederen over op de klant, op voorwaarde dat de klant een ondernemer is in overeenstemming van het Belgische Burgerlijk Wetboek. Voor consumenten blijven de wettelijke bepalingen bestaan.

2. SPRL CREO – LINE is slechts verplicht een transportverzekering af te sluiten op uitdrukkelijk verzoek van de klant. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. Voor consumenten blijven de wettelijke bepalingen bestaan.

 • 4. Eigendomsvoorbehoud

1. SPRL CREO – LINE behoudt het eigendom van de geleverde goederen tot dat de prijsvordering volledig is voldaan.

2. De goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen voordat de gedekte vorderingen volledig zijn betaald als de klant een ondernemer is. De klant dient SPRL CREO – LINE schriftelijk op de hoogte te stellen indien een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure wordt ingediend of indien derden toegang hebben gekregen tot de goederen die ons toebehoren (bijvoorbeeld beslagleggingen). De klant draagt ​​alle kosten die moeten worden gemaakt om de toegang te herroepen of om de goederen onder eigendomsvoorbehoud te retourneren, tenzij deze door derden worden vergoed.

3. Als de klant het contract schendt, in het bijzonder als de koopprijs niet is betaald, heeft SPRL CREO – LINE het recht om het contract te ontbinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en / of de teruggave van de goederen te eisen op basis van retentie van titel. Het verzoek tot overlevering omvat niet ook de verklaring van intrekking; SPRL CREO – LINEis daarentegen gerechtigd om alleen de goederen op te eisen en zich het herroepingsrecht voor te behouden. Indien de klant de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kan SPRL CREO – LINE deze rechten alleen doen gelden indien SPRL CREO – LINE eerder tevergeefs een redelijke betalingstermijn heeft gesteld of indien een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.

4. Indien de eigendom door combinatie of vermenging vervalt, draagt ​​de klant, indien de klant ondernemer is, reeds de eigendomsrechten waarop hij recht heeft op de nieuwe inventaris of de zaak over aan SPRL CREO – LINE ter hoogte van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en bewaart deze gratis voor SPRL CREO – LINE.

Status van deze algemene voorwaarden en verplichte informatie: 12 mei 2020