Privacy

Gegevensbescherming

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is SPRL CREO – LINE, Chemin Corbisier 2, 7060 Soignies, België,  +32 (0)2 342 22 28, contact@horsia.be. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

2. Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u ons geen andere informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3. Hosting

3.1 Hostingservices van derden

Als onderdeel van de verwerking namens ons levert een externe provider ons de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, bij een correcte weergave van ons aanbod. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de formulieren die worden aangeboden in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

4. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht hebben voorbehouden om verder gebruik van uw gegevens zoals toegestaan ​​door de wet, via welke wij u hieronder zullen informeren.

4.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn informatie over een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een kenmerk. Als kenmerk kan een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identifier of specifieke informatie over de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon dienen. sGegevens die geanonimiseerd of samengevat (“geaggregeerd”) zijn en niet meer kunnen worden gebruikt om een ​​bepaalde natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of dit in combinatie met andere gegevens of op een andere manier gebeurt, worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

4.2 Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of het contact kunt verzenden zonder deze te specificeren. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren.

4.3 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en – indien relevant – bovendien op de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt. Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van artikel 6 lid 1 lit. en/of hebben wij geen gerechtvaardigd belang bij verdere opslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 lit. voor de verwerking bewijzen dat de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als externe providers persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld IP-adressen of bewegingsgegevens met behulp van cookies, hebben wij geen invloed op de duur van de verwerking. In deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u de links naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de externe aanbieders. Daar vindt u informatie over de duur van de verwerking. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 lit. Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

4.4 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschermd door technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de risico’s in verband met verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking en wijziging tot een minimum te beperken. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld data-encryptie, maar ook fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacenters en autorisatiecontroles voor datatoegang.

4.5 Informatie, controle en correctie van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw wettelijke recht op informatie, correctie en verwijdering of beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens. We nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen juist en up-to-date is.

 • U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren.
 • Op verzoek verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze dienovereenkomstig te corrigeren of aan te vullen.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Dit recht wordt bepaald door de toepasselijke wetgeving en kan van invloed zijn op uw toegang tot onze diensten.

4.6 Vrijwillige verstrekking van gegevens

Het verstrekken van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt, is niet wettelijk of contractueel vereist, en is ook niet nodig voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt, maar het IP-adres van uw pc wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt. Met betrekking tot het gebruik van cookies verwijzen we naar het punt “Cookies en webanalyse” in onze gegevensbeschermingsverklaring. Ons legitieme belang bij het verzamelen van gegevens in de zin van artikel 6 lid 1 f AVG vloeit voort uit het feit dat we uw verzoek (contact, contractverwerking, nieuwsbrief) niet kunnen verwerken zonder uw gegevens.

5. Contact leggen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht is.

6. Gebruik van uw gegevens voor direct mail

6.1 Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een digitale nieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het verzenden van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren op tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze nieuwsbrief-distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

6.2 Verzenden van nieuwsbrieven via CleverReach

Onze digitale nieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, aan wie wij de gegevens doorgeven die u heeft opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. CleverReach gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversie tracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Ook wordt technische informatie vastgelegd (bijv. toegangstijd, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Met CleverReach hebben wij een orderverwerking-overeenkomst gesloten waarin wij CleverReach verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Meer informatie over data-analyse van CleverReach kunt u hier lezen: https://www.cleverreach.com/de/lösungen/reporting-und-tracking/. U kunt het privacybeleid van CleverReach hier bekijken: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Indien nodig, geeft u ons de volgende toestemming, die we hier alleen ter informatie overnemen: “Ik ga ermee akkoord dat SPRL CREO – LINE, Chemin Corbisier 2, 7060 Soignies, België, mijn e-mailadres gebruikt om mij regelmatig te informeren over product- en serviceaanbiedingen, voucher- en couponacties en prijsvragen. Ik kan mijn toestemming aan SPRL CREO – LINE, Chemin Corbisier 2, 7060 Soignies, België allen tijde intrekken.” Wij willen u erop wijzen dat een intrekking geen verandering brengt in de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekking (geen terugwerkende kracht van de intrekking).

7. Cookies en webanalyse

7.1 Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden de cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 verlicht in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG om onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen. We kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

7.2 Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
De Google Tag Manager is een instrument waarmee wij tracking- of statistische instrumenten en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Zij dient alleen om de via haar geïntegreerde instrumenten te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van diverse hulpmiddelen op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

7.3 Google (Universal) Analytics met Google Signals

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken”. Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de “demografische kenmerken” verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met websitegegevens omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Deze website maakt ook gebruik van de Google Signals-dienst als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde “cross-device tracking”). Als u “gepersonaliseerde advertenties” hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en u uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie “gepersonaliseerde advertenties” in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Meer informatie over Google Signals kunt u hier lezen: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

7.4 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), om het gebruik van websites te analyseren.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt standaard gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan er ook toe leiden dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC, een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming, waar de informatie verder wordt verwerkt.

Wanneer u Google Analytics 4 gebruikt, wordt het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven wanneer u de website gebruikt, altijd automatisch en standaard alleen op geanonimiseerde wijze verzameld en verwerkt, zodat de verzamelde informatie niet rechtstreeks aan een persoon kan worden gekoppeld. Deze automatische anonimisering wordt door Google uitgevoerd door het IP-adres dat door uw eindapparaat binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verzonden, met de laatste cijfers af te korten.

Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw websiteactiviteiten en gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten in verband met uw website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het door uw eindapparaat in het kader van Google Analytics 4 doorgegeven en ingekorte IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden gedurende 2 maanden bewaard en vervolgens gewist.
Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken”. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te bepalen en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De gegevens die via de “demografische kenmerken” worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en dus ook niet aan u persoonlijk. Deze via de functie “demografische kenmerken” verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en daarna gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder uw toestemming zal Google Analytics 4 niet worden gebruikt tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren via de “Cookie Consent Tool” op de website.

In verband met deze website wordt ook de dienst Google Signals gebruikt als uitbreiding van Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde “cross-device tracking”). Als u “gepersonaliseerde advertenties” hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en uw eindapparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruiksgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle websitegebruikers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie uitvoerden. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de desbetreffende conversie plaatsvond. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie “gepersonaliseerde advertenties” in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en daarmee de apparaatoverkoepelende analyse in verband met Google Signalen uit te schakelen.

Volg de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Nadere informatie over Google Signals is te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen, ook in het geval van een overdracht van gegevens uit de EU of EER naar de VS en een eventuele verdere verwerking daar, verwijst Google naar de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die wij contractueel met Google zijn overeengekomen.

Verdere juridische informatie over Google Analytics 4, met inbegrip van een kopie van de voornoemde standaardcontractbepalingen, is te vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Details over de verwerking die door Google Analytics 4 in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

8. Adverteren en remarketing via marketingnetwerken

8.1 Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, het bijhouden van conversies van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te komen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Details over de verwerking die is gestart door Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser onder het trefwoord “Gebruikersinstellingen” uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Bij het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u hier: https://www.google.de/policies/privacy/. U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door de browser-plug-in van Google te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de “Cookie Consent Tool” die op de website wordt aangeboden of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

8.2 Google Ads-remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hiermee adverteren wij deze website zowel in de Google zoekresultaten als op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u hebt bezocht. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet bekijkt te personaliseren. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw website gebruiken, samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor remarketing via verschillende apparaten. Hiervoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Bij het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS. Details over de door Google Ads Remarketing geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de browser-plug-in van Google te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/ads/  

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de “Cookie Consent Tool” die op de website wordt aangeboden of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

8.3 Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)

Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde “Facebook pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt afgespeeld, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site toestaat dat gegevens via Pixel met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens door te sturen naar Facebook.

Met behulp van de Facebook Pixel is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook Ads”) te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde “conversie”).

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.

De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel vindt uitsluitend plaats met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de “Facebook Pixel” in de op de website geïntegreerde “Cookie Consent Tool”.

8.4 Bing Ads-Remarketing

We gebruiken BingAds om te adverteren voor deze website in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN, evenals op websites van derden. Als u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 lit. Na het doel en het einde van het gebruik van BingAds Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. BingAds is een aanbod van Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken (https://www.privacyshield.gov/list). Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst door gebruik te maken van de remarketingcookie via deze link (https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-instellingen). Daarnaast kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken.

8.5 Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking

Deze website maakt gebruik van de universele event-tracking van de conversie-trackingtechnologie “Bing Ads” van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Voor het gebruik van universele gebeurtenistracking wordt op elke pagina van onze website een tag opgeslagen die interageert met de conversiecookie die is ingesteld door Microsoft Bing Ads. Deze interactie maakt het gebruikersgedrag op onze website traceerbaar en stuurt de op deze manier verzamelde informatie naar Microsoft Bing Ads. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen zoals aankopen of leads statistisch kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd om de oriëntatie en inhoud van onze aanbiedingen op een meer op interesses gebaseerde manier te ontwerpen. De tags worden op geen enkel moment gebruikt voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de overdracht van informatie over het gebruikersgedrag aan Microsoft Bing Ads persoonlijke gebruikersgegevens bevat, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. Gebruiker en dient zo om ons online aanbod te optimaliseren. De Microsoft Corporation, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie voor het bijhouden van conversies van Bing Ads in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Als alternatief kunt u de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ gebruiken om te controleren of de advertentiecookies van Microsoft in uw browser zijn ingesteld en deze te deactiveren. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft Bing Ads vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement . 

9. Social media plug-ins en het gebruik van video’s

Gebruik van sociale plug-ins met behulp van de Shariff-oplossing. Op onze website worden door sociale netwerken sociale buttons gebruikt. Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te vergroten, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat bij het oproepen van een pagina van onze website die dergelijke buttons bevat, geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk. Als u op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster van uw browser geopend en roept u de pagina van de betreffende serviceprovider op, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) op de Like- of Share-knop kunt drukken. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieders. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php Twitter: https://twitter.com/privacy Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

9.1 YouTube-video-plug-in

Deze website gebruikt de YouTube-inbeddingsfunctie om video’s weer te geven en af ​​te spelenvan de provider “Youtube”, die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie als de video(‘s) zijn afgespeeld. Als het afspelen van embedded YouTube-video’s wordt gestart, gebruikt de provider “YouTube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of het op behoeften gebaseerde ontwerp van zijn website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. komen in de VS. Onafhankelijk van het afspelen van de embedded video’s wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerking kan activeren. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. Gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list. Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10. Tools en diversen

10.1 Tool voor toestemming voor cookies op basis van Usercentrics-technologie

Deze website maakt gebruik van een cookie-toestemmingstool met technologie van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München (hierna “Usercentrics”) om effectieve gebruikerstoestemming te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde applicaties waarvoor toestemming vereist is. Door een bijbehorende JavaScript-code te integreren, krijgen gebruikers bij het oproepen van de pagina een banner te zien waarin toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde applicaties door het vakje aan te vinken. Hier blokkeert de tool de instelling van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven. Om ervoor te zorgen dat de cookie-toestemmingstool duidelijk paginaweergaven aan individuele gebruikers kan toewijzen en de door de gebruiker voor een sessie gemaakte toestemmingsinstellingen individueel kan registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) opgeslagen wanneer onze website wordt opgeroepen door de tool voor toestemming voor cookies verzameld, verzonden naar de Usercentrics-server en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Een andere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6 (1) (c) AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker. Met Usercentrics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Usercentrics verplichten de gegevens van bezoekers van onze website te beveiligen en niet door te geven aan derden. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Usercentrics is te vinden in de Usercentrics-verklaring inzake gegevensbescherming op https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.

10.2 Google Maps

We gebruiken Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”) op onze website. Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Wanneer u deze service gebruikt, krijgt u onze locatie te zien en wordt elke reis gemakkelijker. Wanneer u die subpagina’s oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers; dit kan ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruikersprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u hiervoor contact moet opnemen met Google.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. Gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, kunt u de Google Maps-webservice ook volledig deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt. De gebruiksvoorwaarden van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de Google-website (“Google-privacybeleid”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10.3 Google-weblettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding met de Google-servers tot stand brengen; dit kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de Google LLC-servers. komen in de VS. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaard lettertype gebruikt. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. Gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.4 Google reCAPTCHA

Om spam te voorkomen, gebruikt deze website Google reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). De rechtsgrond voor het gebruik ervan is artikel 6 (1) f (rechtmatigheid van verwerking), omdat er een legitiem belang is bij het beschermen van deze website tegen bots en spam. reCAPTCHA is een gratis service die websites beschermt tegen spam en misbruik. Het maakt gebruik van geavanceerde risicoanalysetechnieken om mensen en bots uit elkaar te houden. Met de nieuwe API zal een aanzienlijk aantal van uw geldige menselijke gebruikers de reCAPTCHA-uitdaging doorstaan ​​zonder een CAPTCHA op te lossen. We gebruiken reCAPTCHA om formulieren te beveiligen. Door het gebruik van reCAPTCHA worden gegevens naar Google verzonden, waarmee Google vaststelt of de bezoeker een persoon of een (spam)bot is. Welke gegevens Google verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, leest u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. De gebruiksvoorwaarden voor diensten en producten van Google vindt u op https://policies.google.com/terms?hl=nl.

11. Contactopties en uw rechten

De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt zijn of worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als wij deze niet van u heeft verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd bestaan;
 • Recht op correctie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u het verwijderen van uw gegevens weigert vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan het verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt tegen redenen van uw specifieke situatie , zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt deze correctie of verwijdering van de gegevens of Melding van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover aangezien dit technisch mogelijk is;
 • Recht op intrekking van de gegeven toestemming volgens artikel 7 lid 3 AVG: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, indien nodig, recht op correctie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering van deze gegevens. Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens:

Horsia

SPRL CREO – LINE
Chemin Corbisier 2
7060 Soignies
België

Telefoon: +32 (0)2 342 22 28
Email: contact@horsia.be

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

12. RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, MET WERKING VOOR DE TOEKOMST.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING NOODZAKELIJK IS VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN DIENT.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.